Меню Закрити

Колектив центру

Директор центру

Go Button
ШОВТЮК
АЛЛА МИКОЛАЇВНА

✔ Планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає накази, контролює їх виконання, затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції фахівців ІРЦ.
✔ Розробляє та затверджує річний план роботи ІРЦ, графік діяльності ІРЦ, проводить наради з планування та організації діяльності ІРЦ.
✔ Призначає на посади фахівців ІРЦ на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до чинного законодавства.
✔ Створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їхнього фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
✔ Організовує та бере участь у проведенні комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб.
✔ Організовує ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні послуги дітям з особливими освітніми потребами за їхньою згодою.
✔ Організовує, здійснює та контролює надання консультацій, методичної допомоги та взаємодію з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, а також батьками (одним з батьків) або законними представниками дітей.
✔ Організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
✔Дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, дітей та їхніх батьків.

Практичний психолог

Go Button
ГАЛІЦЬКА
ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Go Button
АРТЮХ
ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

⇨ здійснює оцінку когнітивної сфери: сприймання, пам’яті, особливості здійснення мислительних дій та операцій, уваги, уяви, дрібної моторики та зорово-моторної координації.
⇨ здійснює оцінку емоційно-вольової сфери: визначення рівня мотивації до навчання та співпраці з дорослим, рівня емоційного інтелекту(вміння розпізнавати, проявляти та контролювати емоції та почуття) та рівня домагань дитини.
⇨ розробляє методичні рекомендації з метою здійснення всебічного розвитку дитини для батьків та фахівців, враховуючи індивідуальні психофізичні можливості дитини.
⇨ проводить консультації для педагогічних працівників закладів освіти та батьків або законних представників дитини.
⇨ здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення семінарів, конференцій, вебінарів тощо.
⇨ постійно підвищує свій фаховий рівень беручи участь у різноманітних тренінгах, майстер – класах, супервізіях тощо.
⇨ дотримується у своїй роботі Етичного кодексу психолога та сприяє створенню комфортних та належних умов для ефективної роботи колективу.

Вчитель-логопед

Go Button
БАРАНІВСЬКА
НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Go Button
РОГОВСЬКА
ІРИНА АНДРІЇВНА
Go Button
ІНОРТ
НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

здійснює оцінку рівня мовленнєвого розвитку дитини: наявність звуків відповідно віку, стан артикуляційного апарату, рівень розуміння мовлення, обсяг пасивного та активного словників, сформованість фонематичних процесів, стан зв’язного та лексико-граматичного мовлення, а також інтонаційну виразність, темп та ритм мовлення;
проєктує оптимальні шляхи подолання мовленнєвих порушень дитини, розробляє рекомендації батькам та фахівцям, які працюють з дитиною;
надає консультації та методичну підтримку педагогічним працівникам закладів освіти, а також батькам, або законним представникам дитини;
здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення семінарів, конференцій, вебінарів тощо;
постійно підвищує свій фаховий рівень та дотримується принципів педагогічної етики.

Вчитель-дефектолог

Go Button
АНДРУЩЕНКО
ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Go Button
ЗВОНАРЕНКО
ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
Go Button
ІВАННІКОВА
ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА

➤ здійснює оцінку освітньої діяльності відповідно до основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до навчальних програм, звертає увагу на вміння використовувати набуті знання та досвід у практичній діяльності, графомоторні навички;
➤ проєктує оптимальні шляхи розвитку пізнавальних процесів  дитини, розробляє рекомендації батькам;
➤ надає консультації та методичну підтримку педагогічним працівникам закладів освіти а також батькам або законним представникам дитини з ООП;
➤ здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення різноманітних просвітницьких заходів (семінарів, конференцій, вебінарів, тощо);
➤ постійно підвищує свій фаховий рівень та дотримується принципів педагогічної етики.
Олігофренопедагог ІРЦ – це фахівець, який спеціалізується на обстеженні дітей з порушеннями  в пізнавальному розвитку.
Сурдопедагог ІРЦ – це  фахівець який спеціалізується на обстеженні дітей з порушеннями слуху (глухих і слабочуючих), проводить реабілітацію дітей після слухопротезування кохлеарними імплантатами  (КІ) чи слуховими апаратами (СА).
Тифлопедагог ІРЦ – це  фахівець який спеціалізується на обстеженні дітей з порушеннями зору (сліпих та слабозорих), рекомендує методи з запобігання вторинним відхиленням та розвиває  компенсаторні способи сприйняття.

Вчитель-реабілітолог

Go Button
КРИВОЛАПОВА
ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Вчитель- реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру:

⇨ здійснює оцінку когнітивної сфери: сприймання, пам’яті, особливості здійснення мислительних дій та операцій, уваги, уяви, дрібної моторики та зорово-моторної координації.
⇨ Проводить діагностичну оцінку фізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами: визначає рівень її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної та загальної моторики, способу пересування тощо.
⇨ Робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини).
⇨ Приймає участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами /для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).
⇨ Надає консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям.
⇨ Надає корекційно-розвиткову та педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади) у межах своєї фахової компетенції.
Go Button
КОМАНДА ДІРЦ
ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА